[1]
Ambrose, M.R. 2022. Praedicate Evangelium: The Task Accomplished and Ahead. NomoK@non. (Nov. 2022). DOI:https://doi.org/10.5282/nomokanon/218.