Ambrose, M. R. (2022) „Praedicate Evangelium: The Task Accomplished and Ahead“, NomoK@non. doi: 10.5282/nomokanon/218.