Ambrose, M. R. „Praedicate Evangelium: The Task Accomplished and Ahead“. NomoK@non, November 2022, doi:10.5282/nomokanon/218.